1
Các loại máy điều hòa Daikin đều có chung một mã lỗi, và điều hòa DaiKin Inverter thường có nhiều mã lỗi hơn loại điều hòa thường. Sửa điều hòa lỗi chạy được 30 phút máy bị dừng, nháy đèn timer. 5.5 Số sê-ri của Sản phẩm, mã ngày tháng trên linh kiện bị gỡ bỏ, t
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments