1
از آن جایی که خرید تجهیزات پزشکی چه برای بیمار در منزل و چه برای بیمار در مراکز درمانی انجام می گیرد، بایستی بتواند نیاز های این قشر آسیب پذیر را برطرف نموده و بر رنج و سختی آن ها نیفزاید. در واقع آن دست از تجهیزات پزشکی که کارایی و کیفیت لازم را ندارند، می توانند علاوه بر هزینه های اضافی، مشکلات عدیده ای را نیز برای بیماران به وجود آورند و بر رنج بیماری آن ها بیفزایند.

بنابراین خرید
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments